Blog

The Inside Story – surreal silver necklace by Tamborska

The Inside Story – surreal silver necklace by Tamborska

Wewnętrzna historia – srebrny, surrealistyczny naszyjnik

Inside Story - surreal exclusive neklace by Tamborska

The main concept and inspiration behind this necklace was my surrealist drawing. It tells a story of beauty, imagination and innocence that all of us have inside and how easy it can be hurt by those, who are greedily attracted by those features.

Inspiracją dla tego naszyjnika była moja grafika sprzed paru lat. Opowiada o wrażliwości, pięknie i niewinności, którą mamy wewnątrz duszy i o tym, jak łatwo mogą one być skrzywdzone przez tych, których te cechy chciwie przyciągają.

Don't touch - surreal graphic art by Tamborska

The innocence is represented by 2 people inside the rose, who are awakening. They are protected by a spiral cord, that also pierces through a hand, which is trying to get the rose, causing it to bleed (garnets). 

Niewinność reprezentowana jest przez 2 ludzi wewnątrz kwiatu, którzy się budzą i rozprostowują „nienapompowane” skrzydła. Są ochraniani przez wirująca wokół nich spiralę, która przebija dłoń sięgającą po różę, doprowadzając do jej krwawienia (granaty).

Inside Story - surreal exclusive neklace by Tamborska Inside Story - surreal exclusive neklace by Tamborska To the left from the rose is a pack of winged spheres, that are guarding the key-hole: the entrance to this universe. There is a tiny human trying to get to that hole from the top.

Na lewo od róży znajduje się stado uskrzydlonych kul, które chronią dziurkę od klucza: wejście do tego uniwersum. Tuż nad nią znajduje się malutki człowieczek, który próbuje się dostać do tej bramy od góry.

Inside Story - surreal silver necklace by Tamborska

The key to the rose is in fact held by a dragonfly-like creature, which is ridden by an archer. They are also protectors of this delicate imagination land. 

Ale klucz posiada w rzeczywistości ważko-podobny stwór, na którym lata łucznik. Obydwoje są również strażnikami tego świata.

The piece is kept in 3 colours: red, white and black. Some parts of silver were oxidized black, some were polished and some were kept white-like, to bring out the expression of emotions in the picture. The hand and the key-hole entrance are rough and cracky, as they have connection to the “outside” world.

Materials: silver, pearls, garnets, chalcedony

Praca utrzymana jest w 3 kolorach: białym, czerwonym i czarnym. Niektóre fragmenty były oxydowane na czarno, niektóre polerowane, a niektóre utrzymane w bieli, by podkreślić ekspresję emocji w tym obrazie. Dłoń i brama z dziurką od klucza są chropowate i popękane, ponieważ one mają kontakt ze światem „zewnętrznym”.

Materiały: srebro, perły, granaty, chalcedon.

During the time, that I spend on creating this necklace, I was going through some personal struggles. It makes the necklace even more important and intimate to me. Maybe because it means so much to me, I can see all the emotions weaven into it, almost emanating out. I was also creating influenced by Maynard Keenan’s music, that is why I decided to use one of his songs, „Gravity” (A Perfect Circle), in  a short film showing the creation process behind this necklace. The song matches everything that this necklace stands for. 

Czas, który spędziłam pracując nad tym naszyjnikiem, jednocześnie był dla mnie trudny z różnych osobistych względów. To sprawia, że ta praca jest jeszcze ważniejsza i bardziej intymna dla mnie. Być może dlatego, że tak wiele dla mnie znaczy, widzę wszystkie emocje, które są w nią wplecione i niemal z niej emanują. W tym czasie również tworzyłam będąc pod wpływem muzyki Maynarda Keenana, dlatego zdecydowałam się użyć fragmentu jego utworu, „Gravity” (A Perfect Circle),  w krótkim filmiku pokazującym proces powstawania tego naszyjnika. Piosenka doskonale pasuje do wszystkiego, co ten naszyjnik symbolizuje.

And the film itself: 

A oto i sam filmik:

1 komentarz do “The Inside Story – surreal silver necklace by Tamborska”

  1. Historia mojego życia w jednym naszyjniku.. coś niebotycznego.. brak mi słów..

Dodaj komentarz