Blog

Tale – jewelry triptych by Tamborska

Tale – jewelry triptych by Tamborska
Opowieść – biżuteryjny tryptyk, Tamborska

biżuteria owady, insect jewelry

A Tale – Jewelry triptych by Tamborska; Opowieść – tryptyk biżuteryjny autorstwa Iwony Tamborskiej

When I was a child, my grandmother used to read me old Russian fairytales from a beautifully decorated book in art nouveau style. Except for the breathtaking pictures, every first paragraph letter and every margin was beautifully decorated. I used to look at that book for hours, absorbing every decoration and the magnificent atmosphere of magic and fairyland the book’s graphic artist managed to create. Some were scary, some were lovely, but all of them were captivating.

Gdy byłam dzieckiem, moja babcia czytała mi stare rosyjskie bajki z pięknie secesyjnie zdobionej książki. Poza cudownymi obrazkami, każda pierwsza litera nowego paragrafu i każdy margines były fantazyjnie zdobione. Pamiętam, że godzinami gapiłam się na tą książkę i chłonęłam każdy rysunek, zastanawiając się, jak to możliwe, że ktoś to narysował i tyle czasu spędził na wszelkimi szczegółami. Chłonęłam całą sobą tą stylistykę i niesamowitą atmosferę czarodziejskiej krainy, którą artyście grafikowi udało się stworzyć. Niektóre obrazki były straszne, niektóre śliczne, ale wszystkie były fascynujące.

I managed to find some pictures from this book on the web. The book was called „Piórko Finista Jasnego, Cud-Sokoła”.  The pictures under show the Rider of the Dawn, Rider of the Noon, Rider of the Night and other adventures of a young girl, who had to go through a lot of pain to save her beloved man from death.

Udało mi się znaleźć parę obrazków z tej książki w internecie. Książka nazywała się „Piórko Finista Jasnego, Cud-Sokoła”. Obrazki poniżej przedstawiają Jeźdźca Świtu, Jeźdźca Południa, Jeźdźca Nocy oraz inne przygody młodej dziewczyny, która musiała przejść przez wiele bólu, żeby uratować swojego ukochanego przed śmiercią.

When I grew up I discovered the world if insects. I came to a conclusion, that insects are also a bit lovely and scary, but captivating in the same time. They are the favorite theme in my art work. http://www.rekamistworzone.com/#!silver-insects/cbwr In this piece I wanted to create a story about a fairyland with insects. The jewelry creates a scene, where all three pieces (bracelet, ring and the thimble) play a part.

Kiedy dorosłam, odkryłam świat owadów. Niedawno doszło do mnie, że owady również są nieco piękne i straszne, ale jednocześnie fascynujące. Są ulubionym motywem w mojej pracy twórczej. http://www.rekamistworzone.com/#!owady/c199t W tej pracy chciałam stworzyć historię ze sceną rozgrywającą się  w nierealnym, bajkowym świecie, w którym rolę odgrywają owady. Biżuteria ukazuje scenę, gdzie wszystkie trzy elementy (bransoleta, pierścień i naparstek) mają ważną rolę.

The center of all is the ring – a magical flying island with a bottle of real honey. Such islands were a common theme in my drawings since I can remember.

Środek wszystkiego stanowi pierścień – jakby magiczna, latająca wyspa, na której znajduje się skarb – buteleczka z miodem. Takie wyspy były popularnym motywem moich rysunków od kiedy pamiętam.

Flying islands Tamborska/ Latające wyspy szkic

Flying islands/ Latające wyspy

This is my old drawing from 2007. I don’t draw like that anymore. Now I do more things like this :

To jest mój stary rysunek z 2007. Już tak nie rysuję. Teraz bardziej robię rzeczy takie, jak ta:

sketch tamborska

My current line of work; Moje współczesne szkice

Wiszące ogrody Tamborska

Another „Flying Island” type of my drawings. Kolejny mój szkic z serii „Latająca wyspa”

Such a wonderful landscape also brought to my mind a scene from „Avatar” . The ring was suppoused to be something like that:

Taki krajobraz przywołał mi na myśl też scenę z „Avatara”. Pierścień miał wyglądać jak coś w tym stylu:

avatar

Avatar screen; ujęcie z filmu Avatar

insect jewelry, biżuteria owady

Full view on the „island ring” and the whole jewelry triptych

The real honey is the most favourite thing for many insects. That is why it plays the role of a treasure. All the creatures in this work are racing to get it. Some of the insects are ridden by tiny people, who are also trying to get to the honey or are trying to protect the honey from others. It is a contest. It will be most likely won by the rider on the biggest beetle (bracelet).

Miód jest najbardziej kuszącym pokarmem dla wielu owadów. Dlatego odgrywa tu rolę skarbu. Wszystkie stworzenia w tej pracy ścigają się, żeby go zdobyć. Niektóre z owadów są ujeżdżane przez malutkich ludzi, którzy również starają się zdobyć miód, albo ochronić go przed innymi. To jest wyścig. Najprawdopodobniej zostanie wygrany przez jeźdźca na największym chrząszczu (bransoleta).

This also reminds me of a scene from Avatar :) 

To znów przypomina mi scenę z Avatara :)

The rider of the butterfly (thimble) does not want to take part in the race, but doesn’t know that the Fate is controlling her destiny in this story. The Fate is represented by the face on the bottom of the thimble.

Jeźdźca małego motyla (naparstek) nie chce brać udziału w tym wyścigu, ale nie wie, że Los kontroluje jej przeznaczenie w tej historii. Los reprezentowany jest przez twarz na spodniej stronie naparstka.

I chose to highly decorate all jewelry pieces (including the honey bottle), so they resemble that art nouveau Russian book from my childhood. That is how I imagine a fairytale. I decided not to highly polish or highly oxidize the works, as it would drastically change the reception – from a story written in jewelry to a jewelry design. The pieces are kept in a pearl-white-gold color, so it would resemble some lightness and innocence of a children book.

Zdecydowałam się bogato zdobić ten komplet biżuterii (włączając w to buteleczkę z miodem), by jak najbardziej przypominał tą secesyjną książkę z rosyjskimi baśniami z mojego dzieciństwa. Tak właśnie wyobrażam sobie bajkę. Postanowiłam nie polerować mocno albo oksydować tych prac, ponieważ taki zabieg drastycznie zmienił by ich odbiór – z historii napisanej w biżuterii do projektu biżuterii. Komplet utrzymany jest w perłowo-biało-złotej kolorystyce, by przypominał lekkość i niewinność książek dla dzieci.

The silver jewelry is gold plated, the insects are decorated with moonstones (flying beetles) and an amber (smaller beetle). The glass bottle was custom made for this design and engraved with a diamond drill to match the whole design. The flowers, butterflies and the top part of the bracelet are chemically coloured. The bracelet is also decorated with an amber and a garnet. The bottom of the ring is adorned with a (hand-cut by me) amber.

Srebrna biżuteria jest pozłocona, a owady są zdobione kamieniami księżycowymi (lecące chrząszcze) i bursztynem (mały chrząszcz). Szklana buteleczka została wykonana na zlecenie specjalnie do tego projektu oraz zdobiona ornamentami za pomocą diamentowego wiertła, by pasowała do całego projektu. Kwiaty, motyle i górna warstwa bransolety były barwione chemicznie. Bransoleta jest również dekorowana granatem i bursztynem. Dolna część pierścienia jest ozdobiona (ręcznie przeze mnie ciętym) bursztynem.

Please pay attention to the details on the riders’ bodies – they even have belts and shirts :) Also please notice the tiny man and his body langugage, who is trying to control a butterfly on a leash. All the flowers and people were coloured by a tiny brush with chemicals (that need parts of a second to turn from gold to black). Afterwards they all were polished with a tiny diamond drill to bring out the silver sparkling from the petals and small elements of bodies. 

Proszę zwrócić uwagę na szczegóły na ciałach jeźdźców – mają nawet zaznaczone rękawy koszul i paski :) Warto jest również zwrócić uwagę na ekspresję ciała malutkiego człowieczka na pierścieniu, który stara się kontrolować motyla na smyczy.  Wszystkie kwiaty i ludziki były barwione za pomocą malutkiego pędzelka i chemicznego roztworu (który w ułamku sekundy zmienia barwę srebra ze złotego na czarny). Ostatecznie wszystko było polerowane miniaturowym diamentowym wiertłem, by uzyskać srebrne połyski z płatków i drobnych elementów ciał.

Each element was of course created separately and then soldered together. I actually lost count in how many elements there are, but at least :

1. bracelet – about 12 elements + 3 stones

2. ring – about 24 elements + 2 stones + bottle

3. thimble- about 4 elements

Soldering them all togehter was such a hard job! Because when you work with silver, you have to heat up the whole thing – then you risk, that you might melt something or make other soldered connections break (which of course happened so many times!). The worst part was, when I thought everything was ready: coloured, stones were set, almost finally polished…. and then some small element broke of… It means that all the work done so far is lost! I had to take all the stones out and I had to solder again, clean it in acid again, polish again, colour again, set the stones again, polish once more. It took me over a month to finish.

The triptych was sent to Japan for a contest and should be back by the end of November 2015. I can hardly wait for it to return to me.

 

Każdy element był oczywiście stworzony oddzielnie i następnie zlutowany razem. Mówiąc szczerze zgubiłam już rachubę w tym, ile jest tam osobnych elementów. Ale jest ich przynajmniej:

1. bransoleta – ok 12 elementów + 3 kamienie

2. pierścień – ok 24 elementy+2 kamienie + buteleczka

3. naparstek – ok 4 elementy

Lutowanie ich wszystkich razem było bardzo trudnym zadaniem! Gdy pracuje się ze srebrem, trzeba podgrzać całość pracy – wtedy ryzykuje się, że jakieś elementy mogą zostać nadtopione, albo że inne zlutowane połączenia nagle puszczą (co oczywiście zdarzyło się bardzo wiele razy w trakcie pracy nad tym projektem!). Najgorszym momentem było to, kiedy wydawało mi się, że już wszystko jest gotowe: zabarwione, kamienie osadzone, wszystko prawie finalnie wypolerowane…a potem jakiś mały element odpadł… Co oznacza, że cała praca wykonana do tej pory poszła na marne! Musiałam wydobyć kamienie, lutować od nowa, znów wytrawiać w kwasie, znów polerować, znów barwić, znów zakuć kamienie, znów polerować. Skończenie całości zajęło mi miesiąc.

Tryptyk był wysłany  do Japonii na konkurs i powinien do mnie wrócić pod koniec listopada 2015. Nie mogę się doczekać, aż będę go mieć z powrotem!

I made a short film, that shows the jewelry from different sides, the way it is suppoused to be worn. The perfect background music is a song from „Macross +” called „Voices” by Yoko Kanno. Unfortunately youtube didn’t let me put it in my film, so I had to choose something else. But this song definitely influenced my imagination, because I used to listen to it over and over when I was a teenager. It matches this jewelry work so much, that it makes me wonder how many things sink into our minds when we are children, shapes our psyche, to manifest itself years later as a form of personal creativity. I recommend listening to this music, or even playing it while watching my little film. It adds so much more clarity to the story in the jewelry (link below).

Nakręciłam krótki filmik pokazujący tą biżuterię z różnych stron, sposób noszenia. Idealnie pasująca muzyka w tle to utwór z „Macross +” w wykonaniu Yoko Kanno. Niestety youtube nie pozwolił mi jej połączyć z moim filmem i musiałam wybrać coś innego. Ale ten utwór wpłynął z pewnością na ukształtowanie mojej wyobraźni, bo słuchałam go w kółko będąc nastolatką. Tak bardzo pasuje do tej pracy, że zaczynam się zastanawiać jak wiele rzeczy wsiąka w nas w okresie dorastania, kształtuje naszą psychikę, by potem przejawiać się w osobistej twórczości.

Zachęcam do posłuchania tego utworu, albo najlepiej puszczenia go sobie w tle w trakcie oglądania mojego skromnego filmiku. Razem z nim praca nabiera większej spójności (link poniżej).

 

And some pictures for those, who don’t want to watch the film:

I kilka zdjęć dla tych, którzy nie mają ochoty oglądać filmu:

 

4 komentarze do “Tale – jewelry triptych by Tamborska”

  1. Przeczytałam, obejrzałam…i wyobraziłam sobie ten wyścig :) w świecie drobnych ludzików, wśród wielkich kwiatów…i innych wartości. Świetna praca!!! :D

  2. Przecudna baśń opowiedziana srebrem. Po obejrzeniu filmiku historia baśniowa trwa nadal w mojej głowie.
    Wspaniała praca!!! Gratuluję!

Odpowiedz na „Iwona TamborskaClick here to cancel reply.