Blog

STFZ workshops in Jarocin 2015

STFZ workshops in Jarocin 2015

Warsztaty STFZ w Jarocinie 2015

Jarocin 11-17 VII 2015, Poland

„Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych” (Goldsmithing Artists Association) is the biggest and most important association, that unites jewelry creators in Poland. When I was offered to teach some basic Metal Clay skills during STFZ workshops, I thought that this is a great chance to spread around the knowledge about metal clay and what a revolutionary technique it is. The workshops is an event that occurs annually for the memebrs of STFZ and its goal is to spread the knowledge about jewelry making in different aspects and techniques.  It took place in a castle in Jarocin (Poland) during 11-17 VII 2015.

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych jest największym i najważniejszym stowarzyszeniem łączącym jubilerów-artystów w Polsce. Kiedy dostałam propozycję przeprowadzenia warsztatów z techniki Metal Clay (jednych z tych, które były przewidziane w programie całotygodniowego wydarzenia) pomyślałam, że to świetna okazja do opowiedzenia o tym, czym się zajmuję i o technice, która wg mojej opinii jest rewolucyjna dla jubilerstwa. Warsztaty to coroczny zjazd członków STFZ, które służą poszerzaniu wiedzy jubilerskiej z różnych zakresów. Odbywały się w Pałacu w Jarocinie od 11-17 lipca 2015.

I would like to officially thank sponsors of Art Clay Silver: Aida Chemicals for silver clay and PlanetArt, who is the official distributor of AC products in Poland. PlanetArt not only asked Aida Chemicals for silver clay for STFZ, but also send us a lot of wonderful tools for working with metal clay! Thanks to PlanetArt I had a chance to show textures, templates, silicone moulds, artistic cork, silicone and preccious albums from international art shows dedicated to metal clay technique. Thank you so much!

Planetart

W tym miejscu chciałabym oficjalnie podziękować sponsorom glinki Art Clay Silver: Aida Chemicals za glinkę srebra (o wartości ponad 1500 zł!!!) i PlanetArt, które jest oficjalnym przedstawicielem Aidy w Polsce i nie dość, że zdobyło glinkę dla STFZ na warsztaty, to wysłało mnóstwo wspaniałych materiałów do pracy z glinką! Dzięki PlanetArt miałam okazję pokazać textury do pracy z metal clay, szablony, odciski silikonowe, korek plastyczny, silikon (który zrobił furorę) i bezcenne albumy z międzynarodowych wystaw poświęconych tej technice. Ogromne dzięki!

planetart

dobra, które zostały przysłane przez PlanetArt na warsztaty! Bosko!

I have decided to treat this very seriously and to start the couple-of-days workshops by giving a proper lecture. It would be such a great loss just to start using metal clay without knowing how much it can give you. That is why I spent 2 weeks on contacting the best metal clay artists in the world and asked them to send me pictures of their favourite works, that I could publish.

Postanowiłam podejść do sprawy bardzo poważnie i rozpocząć kilkudniowe warsztaty Metal Clay od wykładu. Wielką stratą byłoby tak po prostu siąść do glinki metalu i nie wiedzieć o tym, jakie ogromne możliwości ona daje.  Dlatego spędziłam dwa tygodnie na kontaktowaniu się z najlepszymi artystami z całego świata i prosiłam ich o wysłanie zdjęć ich ulubionych prac, które mogłabym opublikować.

The Metal Clay artists have been chosen based on the awards won in international contests, but also based on recommendations of international metal clay communities, like Metal Clay Europe.

Artyści Metal Clay zostali wybrani na podstawie nagród, które zdobyli w międzynarodowych konkursach, a także na podstawie polecenia twórczości przez międzynarodowe społeczności twórców tej techniki, np. Metal Clay Europe.:

 • Nagrodzeni w ramach Saul Bell Design Award
 • Nagrodzeni w konkursie w Japonii: Silver Accessories Contest
 • Metal Clay Today
 • Art Jewellery Magazine challenge
 • Fire Mountain Design Contest
 • Art Clay World North American Design Contest
 • Metal Clay Artist Magazine
 • Mitsubishi Materials Corp.
 • Różne konkursy krajowe (Various national contests)

These are the artists, that I managed to make contact with: Astari G Swatantri, Wanaree Tanner, Anna Mazoń, Carol Douglas, Iwona Tamborska, Gordon Uyehara, Janet Alexander, Kathleen Nowak Tucci, Karolina Stefańska, Kim Nogueira, Armelle Burbaud, Linda Mack, Liz Hall, Lorena Angulo, Rosann Schwarz, Tracy Spurgin, Dariusz Zach, Anna Fidecka, Agnieszka Hopkowicz. I concentrated not only on the works themselves, but also on what inspires the artists, their achievements, favourite techniques to use the metal clay, etc.  I would like to thank all the artists, who have shown their support to this event by sharing their works with me, their advice and time. Thanks to you I could tell about the beauty of the technique in a much greater splendour! 

Wśród artystów, z którymi udało mi się skontaktować byli: Astari G Swatantri, Wanaree Tanner, Anna Mazoń, Carol Douglas, Iwona Tamborska, Gordon Uyehara, Janet Alexander, Kathleen Nowak Tucci, Karolina Stefańska, Kim Nogueira, Armelle Burbaud, Linda Mack, Liz Hall, Lorena Angulo, Rosann Schwarz, Tracy Spurgin, Dariusz Zach, Anna Fidecka, Agnieszka Hopkowicz. Chciałabym ogromnie podziękować wszystkim artystom, którzy wsparli mnie swoimi materiałami, radą oraz poświęcili czas na wysłanie mi informacji do wykładu.

I came to a conclusion, that except for the general informations about „what Metal Clay is” (origins, types of metals, brands, firing schedules, forms of clays, glass fusing, stones setting, tools for diverse effects, technical difficulties, important tips for work) it is a great inspiration to learn about the medium from watching the works of artists, who handle this technique the best. 

Doszłam do wniosku, że oprócz ogólnego wstępu do tego „czym Metal Clay jest” (pochodzenie, typy metali, firmy na rynku, tabele wypalania, formy glinek, praca ze szkłem i kamieniami, narzędzia do uzyskiwania różnych efektów, ograniczenia techniczne, uwagi przy pracy, obalenia mitów) doskonałą inspiracją do pracy jest analiza dzieł artystów, którzy specjalizują się w tej technice.

The works above are just a small sample of what was presented during the lecture. It was the most pleasant part for me. 

Oczywiście powyższe prace to tylko próbka tego, co zaprezentowane zostało podczas wykładu. Dla mnie to była największa przyjemność.

Wanaree Tanner asked me to play a short film, that shows her new project Tanner/Tieken she and other creator (Tieken) have been working on. Because Wanaree is a very famous artist, who won a lot of awards (a list below) her statement was even more significant: „This is the direction I believe metal clay must go in order to establish its relevance not only in jewelry making, but in art itself. I’m ready to leave my past work behind and focus on where we’re taking the medium into the future.”

Na prośbę Wanaree Tanner wyświetlony został również krótki film podsumowujący nowy projekt twórczy, w który się zaangażowała. Ponieważ Wanaree jest bardzo znaną artystką, zdobywczynią wielu nagród

 • “The Gate” First place in the 2013 Saul Bell Design Award for Metal Clay.
 • Cover feature in the 2012 summer edition of Metal Clay Artist Magazine artist profile featured
 • Cover feature in the 2012 Art Jewelry Metal Clay special edition
 • 6/03/12- Best in Jewelry at Columbia Art Stephens Park
 • Cover feature in the 2012 Art Jewelry Metal Clay special edition
 • 6/03/12- Best in Jewelry at Columbia Art  Stephens Park
 •  4/01/12- Award of Excellence at the Queeny Park Art Show
 • 11/11- “Fion McCumhil” places 1st in Metal Clay Today “Coming Unhinged” Design Challenge
 • 9/10/11 – “Chos Khor’Kyi Lo” Enters the permanent collection of the Mitchell Museum
 • 9/9/11- Best in Jewelry, Highland, IL Highland Art Show

jej słowa wywołały na mnie tym większe wrażenie: „Wierzę, że to jest kierunek w którym Metal Clay powinno zmierzać by ustanowić swoje znaczenie nie tylko w tworzeniu biżuterii, ale w sztuce jako takiej. Jestem gotowa by zostawić swoją poprzednią pracę za mną i skoncentrować się na tym, gdzie poprowadzimy to medium w przyszłości.”

This is a link to Wanaree’s film: https://vimeo.com/123782891?ref=fb-share

A oto link do filmu Wanaree: https://vimeo.com/123782891?ref=fb-share

Tanner-Tieken

Tanner-Tieken

It’s time to concentrate on the workshops themself! I must mention, that an incredible atmosphere was created by the place itself, because the classes were held in the Radolińskich Palace, which was just awesome :) It is an old neo-gothic castle, that is set in a misterious park. It needs a bit of renovation, but trully makes an impression.

Czas przejść do samych warsztatów! Pozwolę sobie nadmienić, że fantastyczną atmosferę stworzyło samo miejsce, bo zajęcia odbywały się w Pałacu Radolińskich.

palac radolinskich palac radolinskich_0

The long, dark corridors, hallways, staircases looked like we were taking part in one of Harry Potter movies :)

Sale w środku wyglądały jak z Harrego Pottera :)

We started work at 10 am and kept going until midnight (some people even stayed longer), on the second day as well. Since I was also in charge of the kiln, I had to be on duty from 6 am on the third day, to make sure all the works were fired on time. Uf! But I have to admit, that except for me there were also other people who were very dedicated to finish their works even on the third (last day) from the very early dawn. Everyone was devoted to their works, because on that day they would take part in a jewelry show in „Spichlerz – the Polish Rock Music Museum”, during which a jury would pick a winning piece of the „Gramy 0,925 bis” contest.

Pracowaliśmy od godziny 10 rano do północy (niektórzy nawet dłużej), przez 2 dni. Ja sama, jako nadzorująca prace i wypalanie pieca, czuwałam jeszcze w dniu obrad jury od 6 rano, żeby wszystkie prace się wypaliły. Uf! Ale muszę przyznać, że oprócz mnie, były jeszcze inne osoby, które z wielkim oddaniem dopieszczały swoje dzieła również trzeciego dnia od świtu. Wszystkim zależało, ponieważ prace stworzone podczas warsztatów miały trafić na wystawę pokonkursową w Spichlerzu- Muzeum Polskiego Rocka w Jarocinie, gdzie jury wyłoniło zwycięzców konkursu „Gramy 0,925 bis”.

STFZ Zjazd w Jarocinie Gramy 925

Some pictures from the workshops :) We were using mostly the Art Clay Silver (given by the generous sponsor Planet Art) and bronze clay Prometheus. Some people were mostly charmed by the Art Clay Cork (sponsored by Planet Art).

To kilka zdjęć z samych warsztatów :) Korzystaliśmy głównie z glinki Art Clay Silver (uzyskanej dzięki sponsorowi Planet Art) oraz glinki brązu Prometheus. Niektórzy wykorzystali w swoich pracach głównie korek Art Clay (zasponsorowany przez Planet Art). 

After the jury’s proceedings, the official opening took place. Pictures from the event are available at the STFZ facebook fanpage: https://www.facebook.com/StowarzyszenieSTFZ/posts/886963291377844  The main prize was given to Jolanta Kupniewska for her work „Blow” which was a beautiful a dandelion made with bronze (caly) core and silver music notes as its seeds. Distinction of the Museum in Jarocin was also given to Jolanta Kupniewska’s second work „Iroquois and Iroquois”. The „prof. Andrzej Szadkowski’s honourable dinstinction” was given to „Kwadratofonia” by Agnieszka Działo-Jabłońska. Huge congratulations to the winners! :) All the works were really amazing! 

Po obradach jury miało miejsce otwarcie wystawy. Zdjęcia z wydarzenia na stronie facebook STF https://www.facebook.com/StowarzyszenieSTFZ/posts/886963291377844  Nagrodę główną zdobyła piękna praca Jolanty Kupniewskiej „Dmuchnij” – przedstawiająca dmuchawiec zbudowany z główki z brązu (metal clay) oraz mnóstwa srebrnych nutek osadzonych w roli nasionek dmuchawca. Wyróżnienie Muzeum Regionalnego w Jarocinie zdobyła również praca Jolanty Kupniewskiej pt. „Irokez and Irokez”. Wyróżnienie honorowe prof. Andrzeja Szadkowskiego zdobyła „Kwadratofonia” Agnieszki Działo-Jabłońskiej. Gorąco wszystkim gratuluję sukcesów! :) Prace były świetne!

The catalogue with the contest works are available at the STFZ facebook fanpage as well. They were taken by Beata Ciesielska. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.890069087733931.1073741845.246494472091399&type=3 I have to mention one of my favourite works by Agata Bieńkowska, that was really captivating. Agata used a traditional graphic technique to transfer her old picture from the music festival to a bronze clay.

Katalog ze zdjęciami prac konkursowych również na stronie facebook STFZ. Zdjęcia wykonała Beata Ciesielska https://www.facebook.com/media/set/?set=a.890069087733931.1073741845.246494472091399&type=3 Ja osobiście muszę wspomnieć o pracy Agaty Bieńkowskiej, która mnie URZEKŁA. Agata wykorzystała tradycyjną technikę grafików, by przenieść na glinkę brązu swoje zdjęcie z festiwalu w Jarocinie.

Agata Bieńkowska

Agata Bieńkowska

My works are also in the exhibition. I managed to make them between teaching and handling the kiln (also taking care of the constant electrical problems in the castle, that kept interfering with the kiln’s programming). My works were a silver guitar claw and a guitar pick. I am a fan of Jack White, who sometimes wears jewelry that works as a guitar claw, I decided to make something really cool out of that :)

Ja w przerwach pomiędzy uczeniem i nadzorowaniem pieca (oraz radzeniem sobie z wybijającymi korkami w pałacu, które przerywały pracę pieca) stworzyłam srebrny pazurek do gitary i kostkę do gry na gitarze. Ponieważ jestem fanką Jack’a White, który czasami nosi biżuterię spełniającą funkcję pazurka do gitary, postanowiłam poszaleć i zrobić coś naprawdę fajnego :)

The second work (made in a quite short amount of time) was a silver guitar pick, that corresponds with the logo of the „Spichlerz Polskiego Rocka” (The Museum of Polish Rock). 

Jako drugą pracę (dość „na szybko”) zrobiłam kostkę do gitary nawiązującą do logo „Spichlerza Polskiego Rocka”.

After one month in Jarocin, the exhibition will be shown in another city- Poznań, in the YES Gallery.

No niestety widać, że w życiu nie grałam na gitarze :) Przy następnej okazji z przyjemnością zrobiłabym taką kostkę „kropla w kroplę” jak w logo :) Wystawa ma teraz pojechać do Poznania, gdzie będzie można ją oglądać w Galerii Yes.

4 komentarze do “STFZ workshops in Jarocin 2015”

 1. Carol douglas 3 sierpnia 2015 at 12:44

  Thank you so much for including me in this amazing venture.
  The venue and work produced are wonderful. I would have loved to have been there with you but I am glad my friends and I were there with you in spirit. Perhaps one day we will all meet.
  Best wishes
  Carol

  • Iwona Tamborska 3 sierpnia 2015 at 19:05

   I was lucky to have this opportunity. Thank you for your contribution. I love your artwork and was more than happy to share it with others :)

  • I am so impressed by the work that was created in your class Iwona, wow! And the location was unbelievable too–this must have been a wonderful event; thank you for including me!

Trackbacki/Pingbacki

 1. Artist Profile – Iwona Tamborska by Julia Rai – Creative Fire - 24 kwietnia 2017

  […] Iwona is passionate about metal clay and is instrumental in promoting the medium in traditional circles in Poland. “I have already been concentrating on bringing metal clay technique closer to the awareness of ‘traditional jewellers’ in Poland and I hope I have been succeeding. In 2015 I was asked to conduct an introductory metal clay lecture and classes for the Goldsmithing Artists Association. This is the biggest and most important association that unites jewellery creators in Poland and I have been a member since 2015. I had a chance to talk about the greatest Metal Clay artists from around the world, to show metal clay as it really is. You can read more about it here – http://blog.rekamistworzone.com/stfz-workshops-in-jarocin-2015 […]

Odpowiedz na „Iwona TamborskaClick here to cancel reply.