Blog

3eme Festival International D’Arts Nature COEUR DE FRANCE

3eme Festival International D’Arts Nature COEUR DE FRANCE

3 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Natury w SERCU FRANCJI. 

I had a great pleasure to take part in the Coeur De France festival, located in Ainay-le-Vieil, in the very heart of France. I have to say – it was amazing! The artisan level of exhibited works was breathtaking! (artists list: http://festivalcoeur2france.fr/?page_id=2923 )My favourites were sculpted gorillas, but the choice was extremly hard. All the works were just amazing! But first thing’s first…

Miałam wielką przyjemność wziąć udział w festiwalu Coeur de France, w malutkiej miejscowości Ainay-le-Vieil, w samym sercu Francji. I muszę przyznać – było wspaniale! Poziom artystyczny wystawionych prac był niesamowity! (lista artystów: http://festivalcoeur2france.fr/?page_id=2923 ). Moje ulubione to chyba rzeźby goryli, ale wybór jest naprawdę trudny. Wszystkie prace były po prostu wspaniałe. Ale po kolei…

Let’s start with the location of the festival. It was in a real castle from the XIV century, in a great condition (with amazing gardens). The visitors were warmly welcomed by the owner of the castle (Allain Bougrain-Dubourg), who gave free pass to all, who wanted to see the castle’s belongings. And as a person, who knows a thing or two about garden designing, let me just say that these gardens could be a symbol of what is considered a „garden art”. Unfortunatly

Zacznijmy od lokalizacji festiwalu. Odbywał się w zamku z XIV wieku, zachowanym w naprawdę dobrym stanie (z przepięknymi ogrodami). Goście zostali niezwykle ciepło przywitani przez właściciela zamku (Allain Bougrain-Dubourg), który zezwolił nam na swobodne poruszanie się po zamkowych włościach. I jako osoba, która wie co nieco o projektowaniu ogrodów, pozwólcie że dodam, że te ogrody mogą służyć jako symbol tego, co uważane jest za „sztukę ogrodową”. 

 

The whole area around the castle (and the chapel) was also turned into art space: sculptures made of metal, wood, etc. were hidden in the trees, bushes, by the lake as well as an open exhibition of nature photography held on the lawn around the castle.

Cały teren wokół zamku (i kaplicy) został również adaptowany na przestrzeń poświęconą sztuce: rzeźby z metalu, drewna zostały rozłożone i poukrywane w drzewach, krzewach, przy fosie, a także wystawa zdjęć poświęconych naturze została rozłożona na trawnikach wokół zamku.

The organizer, Alexandre Cuomo, did a wonderful job to make everyone feel welcome and well taken care of. We were welcomed at the gate to the castle with a bottle of wine and in the evening a small fiesta was held to help integrate all the international vendors. It was a charming event, as all the exhibitors brought some local food to share with the others. I have never eaten such wonderful cheese before (and have never seen so many kinds of wine in one place)!

Organizator, Alexandre Cuomo, wykonał naprawdę świetną pracę żeby każdy czuł się mile widziany i otoczony opieką. Byliśmy przywitani przy bramie zamku butelką wina, a wieczorem miała miejsca uczta integracyjna między wystawcami z całego świata. Wydarzenie było naprawdę czarujące zwłaszcza, że każdy przyniósł jakieś lokalne jedzonko, żeby podzielić się z innymi. Nigdy wcześniej nie jadłam tak pysznego sera (i nigdy nie widziałam tak wiele rodzajów wina w jednym miejscu)! 

Short film from the fiesta :)

The event was held during 10-12 VI 2016. The artists and their work were located in tents in the gardens, inside the castle’s lower chambers and in a gothic chapel. I had a pleasure to be in the castle, next to artists from Poland, Italy, Estonia, Germany, Latvia. More pictures can be seen on the Festival Coeur de France official fanpage: https://www.facebook.com/groups/421622294680936/?fref=ts 

Festiwal trwał od 10-12 VI 2016. Artyści byli zlokalizowani w namiotach na terenie parkowym, wewnatrz murów zamku oraz w gotyckiej kaplicy. Ja miałam przyjemność być w zamknu, tuż obok artystów z Polski, Włoch, Estonii, Niemiec, Łotwy. Więcej zdjęć można znaleźć na oficjalnym fanpejdżu Festival Coeur de France. https://www.facebook.com/groups/421622294680936/?fref=ts 

I would also like to mention some of the works, that have especially captured my attention. Everyone, meet Gerhard Wagner. He used to own a guitar shop (and used to make guitars), but with time fell in love with creating wooden pens (fountain pens mostly). These are not just pens. Each one is a work of art, totally hand-made, often adorned with gold and delicate drawings (by the young artist from the picture below). You can see his works on this website: http://www.bois-creative.com/ Gerhard is also quite a character with a „rock and roll” soul :)

Chciałabym też wspomnieć o kilku artystach, których prace szczególnie przykuły moją uwagę. Poznajcie Państwo Gerharda Wagnera. Był kiedyś właścicielem sklepu z gitarami (które sam robił), ale z czasem jego miłość do tworzenia przeniosła się na drewniane wieczne pióra. Ale to nie są zwykłe pióra. Każde z nich to dzieło sztuki, całkowicie ręcznie wykonane, często zdobione złotem i delikatną grafiką (w wykonaniu młodej artystki ze zdjęcia). Jego prace można obejrzeć na stronie http://www.bois-creative.com/  Gerhard jest też osobą z rockową przeszłością i hardrockowym charakterkiem ;)

I was also extremly lucky to be given 2 pictures from Marc Mercier, who is more widely known by his pseudonim MarcoPolo. He is a great photographer, who specializes in nature photography, transformed into abstract compositions.

Mam też ogromne szczęście być obdarowaną 2 zdjęciami w wykonaniu Marc Mercier, który jest szerzej znanym fotografem pod pseudonimem MarcoPolo. Specjalizuje się w zdjęciach natury, które przerabia na abstrakcyjne kompozycje. 

MarcoPolo Mercier

MarcoPolo Mercier

One other persona I would like to mention is Laurent Moreau, who is a globe-trotter and a photographer. You can see his works on his website: http://lmoreau-photographe.com/ He brought amazing pictures of lions to the Festival, but he specializes in tribal cultures. The most amazing thing about each story he tells by his camera is that he lives with every tribe for a month, to learn their life and to get the perfect picture. He has been all over the globe, been to paradise and hell and tells the story of it in his pictures. They are appreciated and exhibited by galleries in New York, as well as international travel magazines.

Chciałabym też wspomnieć o Laurent Moreau, który jest globe-trotterem i fotografem. Jego prace można obejrzeć na jego stronie http://lmoreau-photographe.com/ Na Festiwal przywiózł ze sobą powalające zdjęcia lwów, ale jego specjalnością są zdjęcia plemion i kultur tubylczych. Najbardziej zadziwiająca rzeczą w historiach, które opowiada swoim aparatem jest to, że z każdym plemieniem mieszka około miesiąca po to, żeby nauczyć się tego, jak oni żyja i żeby zdobyć doskonałe zdjęcie. Zwiedził cały glob, był w niebie i piekle i te historie przedstawia na swoich zdjęciach. Są one doceniane i wystawiane przez galerie w Nowym Yorku, ale także przez międzynarodowe magazyny podróżnicze. 

The event was held in a big scale! TV showed up https://www.biptv.tv/emission.31453.4053.reportage-bip-info-festival-coeur-de-france.html  and an article showed up in a local newspaper everyday…

Wydarzenie było zorganizowane z dużym rozmachem: pojawiła się telewizja: https://www.biptv.tv/emission.31453.4053.reportage-bip-info-festival-coeur-de-france.html  

a codziennie w lokalnej gazecie pojawiał się nowy artykuł o Festiwalu…

13450124_1310890762272520_3248321845143927624_n

Also the owner of the castle, the ambassador of Latvia and other VIPs (I didn’t catch the names, as I do not speak French…).

Obecny był także właściciel zamku, ambasador Łotwy oraz inni VIPowie (niestety nie wiem dokładnie, bo nie mówię po Francusku…).

I would also like to mention Ute Bartels https://www.facebook.com/Ute-Bartels-Wildlife-Art-109552105819807/?fref=ts )- amazing wildlife painter, Jean-Michel Amaro (https://www.facebook.com/jeanmichel.amaro ) – orchid photographer and Andrzej Rabiega ( https://www.facebook.com/andrzej.rabiega.3 ) – polish painter, who specializes in birds paintings. I’ve linked their names to their websites and I recommend checking out their works. They are really amazing and worth telling the world about it.

Chciałabym także wspomnieć o pracach Ute Bartels  ( https://www.facebook.com/Ute-Bartels-Wildlife-Art-109552105819807/?fref=ts) – świetnej malarce natury, Jean-Michel Amaro ( https://www.facebook.com/jeanmichel.amaro )- fotografowi orchid i Andrzeju Rabiedze (Andrzej Rabiega https://www.facebook.com/andrzej.rabiega.3 ) – polskim malarzu, który specjalizuje się w portretach ptaków. Podałam linki do ich stron z pracami i gorąco zachęcam do zapoznania się z ich twórczością. Są wspaniałymi artystami, o których twórczości warto jest mówić światu.

Lucky coincidence was, that very close to Ainay-le-Viey was the Cite de l’Or – Pyramide des Metiers d’Art (Museum of Gold). I had a short trip, which I recommend to every goldsmith. There is even a recipe how to create gold from led ;)

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, bardzo blisko do Ainay-le-Viey było Cite de l’Or – Pyramide des Metiers d’Art (Muzeum Złota). Oczywiście się tam wybrałam, co polecam każdemu, kto się zajmuje biżuterią. Jest tam nawet przepis na robienie złota z ołowiu ;)

Have you ever wondered what does the word „carat” mean? It comes from this plant. The weight of its seeds was used to compare with the weight of gold.

Zastanawialiście sę kiedyś, co oznacza słowo „karat”? Pochodzi od tej rośliny. Wagę jej nasion wykorzystywano do porównywania z wagą złota (czy metal nie jest fałszywy).

And some tools. I have some of those. Many goldsmiths still use exactly the same tools.

I ujęcia paru narzędzi. Sama mam kilka z nich. Wielu złotników ciągle używa dokładnie tych samych narzędzi. 

And some interesting pieces and art inspired by gold.

Parę interesujących prac złotniczych i inspirowanych złotem.

The whole France smells likes roses in June. It was a charming discovery. I had an enormus amount of cheese, macarons (cookies), snails with garlic and clams in wine (and put on weight) – and I loved the trip. No, I do not speak French. And yes – not many French people speak English. But somehow it was not a big problem. On my way back to the airport my GPS decided it can’t find the right way. I was saved by a girl, who (although she didn’t speak English  and I don’t speak French) guided me by her car to the airport  :) I felt welcome during the whole trip, everyone smiled at me and was always willing to help.

I recommend Festival Coeur de France to everyone. (Just don’t take the road through Paris – the traffic jam will kill you). I haven’t had that much fun and sincere kindness in a long time.

I’ll tell you a secret- Alexandre is looking for artists to take part in the next year’s Festival ;)

W czerwcu cała Francja pachnie różami. Było to czarujące odkrycie. Objadłam się niesamowitą ilością serów, makaronów (takie ciasteczka), ślimaków i muli w winie (i przytyłam) – i wspaniale się bawiłam. I nie, nie mówię po francusku. I tak -niezbyt wiele Francuzów mówi po angielsku. Ale jakimś cudem nie był to problem. W drodze powrotnej na lotnisko mój GPS postanowił, że nie znajdzie właściwej drogi. Zostałam uratowana przez dziewczynę, która (choć nie mówiła po angielsku, a ja nie mówię po Francusku) poprowadziła mnie swoim samochodem aż do lotniska :) Czułam się mile widziana, wszyscy się do mnie uśmiechali i byli chętni udzielić pomocy. Polecam FestivalCoeur de France każdemu. (tylko nie jedźcie przez Paryż – korki was wykończą). Naprawdę od dawna nie spędziłam tak dobrze czasu i nie doświadczyłam takiej szczerej uprzejmości. Zdradzę sekret – Alexandre szuka artystów, którzy chcieliby wziąć udział w przyszłorocznym Festiwalu ;)

2 komentarze do “3eme Festival International D’Arts Nature COEUR DE FRANCE”

  1. Great, thank you for your visit to the Arts and Nature Festival. I also had the chance to have the charms of Artists at my side on this festival .. it was a very great pleasure for me and I wish you great success in your artistic enterprise .
    marcopolo

Odpowiedz na „MarcopoloClick here to cancel reply.